ចក្ខុវិស័យ

The AGPS Borkeo Campus is located in Borkeo, Ratanakiri Province, Cambodia.

IMG_4819.JPG
IMG_9407.JPG
IMG_9417.JPG
IMG_9505.JPG
IMG_9420.JPG
IMG_9494.JPG

AGPS Borkeo Campus

Mouy Village, Laminh Commune, Borkeo, Ratanakiri Province, Cambodia

Tel: +855 088 428 9121

Email: borkeo@gevglobal.org

 • Facebook

Dates for the School Year 2022-2023

 • October 3, 2022 Start of Classes

 • October 31, 2022 United Nations celebration

 • December 23, 2022 Christmas Celebration

 • December 29-30, 2022 1st Quarter Exam

 • February 14, 2023 Valentine’s Day celebration ( Card making )

 • February 28, 2023 Talents Festival

 • March 23-24, 2023 2nd Quarter Exam

 • June 24-25, 2023 3rd Quarter Exam

 • July 28, 2023 Nutrition Month celebration

 • September 14-14, 2023 4th Quarter Exam

 • September 22, 2023 Graduation Day/

 • September 25-29, 2023 Year End Break

Borkeo 8-30-1.jpg
Borkeo 8-30-2.jpg