សិល្បៈ

AGPS ត្រូវបានប្ដេជ្ញានឹងបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត ការយោគយល់ និងការអភិវឌ្ឍជាសកល។ ការអប់រំផ្នែកសិល្បៈគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះបេសកកម្មនេះ។ ការរៀនសូត្រស្វែងយល់ពី តន្រ្តី គំនូរ របាំ និងល្ខោនផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវការគិតចាំបាច់ ដែលជួយពួកគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនាពេលអនាគត។