វីដេអូថ្មីអំពីសាលា AGPS

ថ្មីៗនេះ AGPS បានបញ្ចប់ការផលិតវីដេអូសាលាថ្មីរបស់ពួកយើង ហើយ យើងខ្ញុំចង់និយាយថា "អរគុណ!" ជាពិសេសដល់សិស្ស បុគ្គលិក និងមាតាបិតាទាំងអស់ដែលបានចូលរួម។

 

ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនេះយើងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងមានកិត្តិយសដែលបានជួយអ្នក និងសហគមន៍របស់យើង ជាមួយគ្នាយើងនឹងបន្តខិតខំធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ!