ការបញ្ចប់ការសិក្សានៅ AGPS ឆ្នាំ ២០២១

បញ្ចប់ការសិក្សានៅ America Global Prep School ឆ្នាំ ២០២១

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការបញ្ចប់ការសិក្សានៅ AGPS ឆ្នាំ ២០២១! សូមអបអរសាទរដល់សិស្សានុសិស្ស ហើយសូមអរគុណដល់ឪពុកម្តាយលោក/អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក! សូមជូនពរដល់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីប្រកដបដោយភាពជោគជ័យ!